ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en verrichte diensten waaronder systeembeheer door QplusQ ICT & Hosting aan derden gedaan, op alle door QplusQ ICT & Hosting in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door QplusQ ICT & Hosting met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de gebruiker/koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor QplusQ ICT & Hosting niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door QplusQ ICT & Hosting te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van gebruiker/koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door QplusQ ICT & Hosting gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door QplusQ ICT & Hosting in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen, websites of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. QplusQ ICT & Hosting is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in en van deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid; niet in directe noch in indirecte zin. Dit geldt evenzo ten aanzien van door derden geplaatste advertenties en/of gegevens op de website(s).

 

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met QplusQ ICT & Hosting, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met QplusQ ICT & Hosting gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door QplusQ ICT & Hosting, dan wel doordat QplusQ ICT & Hosting met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeen- komsten binden QplusQ ICT & Hosting eerst, nadat en voor zover deze door QplusQ ICT & Hosting zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Gebruiker/koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met QplusQ ICT & Hosting gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien gebruiker/koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijzi- ging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Gebruiker/koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat QplusQ ICT & Hosting met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens QplusQ ICT & Hosting overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft QplusQ ICT & Hosting te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat QplusQ ICT & Hosting hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens QplusQ ICT & Hosting zou kunnen doen ontstaan.

d. Gebruiker/koper/opdrachtgever kan geen gebruik maken van zijn herroepingrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek), voor zover de uitvoering van de overeenkomst tussen hem en QplusQ ICT & Hosting onmiddellijk na het aangaan daarvan in de fase van uitvoering treedt.

e. Hosting, CMS licentie en domeinen dienen uiterlijk 4 weken voor einde contract/termijn opgezegd te worden.

Artikel 4. Gebruik en misbruik van de website(s) van QplusQ ICT & Hosting alsmede de omgang met gegevens en materiaal:

a. Gebruik: Indien gebruiker/koper/opdrachtgever of zijdens hem, er ingelogd wordt of anderszins interactief gebruik gemaakt wordt van de websites en/of email-adressen van QplusQ ICT & Hosting, zal hij (en/of zal men zijdens hem) niet: - handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met beleid van QplusQ ICT & Hosting zoals verwoord in deze algemene voorwaarden (en de Beleidsregels); - onjuiste of misleidende informatie verstrekken; - handelen in strijd met enige rechten van derden; - berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten; - virussen of andere technologie verspreiden die QplusQ ICT & Hosting of de belangen of het eigendom van gebruikers en/of bezoekers van de website(s) van QplusQ ICT & Hosting kunnen schaden; - de goede werking van QplusQ ICT & Hosting verstoren of de infrastructuur van QplusQ ICT & Hosting onredelijk belasten; - enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden; - binnenhalen of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming; - maatregelen om de toegang tot de website(s) van QplusQ ICT & Hosting te voorkomen of te beperken, omzeilen.

b. Misbruik: Voor het melden van illegale en inbreukmakende verbeeldingen/verwoordingen en andere problemen of beledigende inhoud, als ook klachten omtrent oplichting met betrekking door derden in hosting afgenomen producten verzoeken wij gebruiker/koper/opdrachtgever bij voorkeur gebruik te maken van de “Notice and take down” procedure zoals op de websites van QplusQ ICT & Hosting opgenomen is. Zo dit onverhoopt niet mocht functioneren dan gebruik te maken van het e-mailadres: support@qplusq.nl Mede op deze wijze kan QplusQ ICT & Hosting met behulp van gebruiker/koper/opdrachtgever haar website(s) zo schoon en veilig mogelijk maken.

Indien QplusQ ICT & Hosting aanwijzingen van andere gebruikers/kopers/opdrachtgevers ontvangt of om andere redenen van mening is dat een bepaalde gebruiker/koper/opdrachtgever problemen veroorzaakt of niet handelt in overeenstemming met de letter en/of de geest van het QplusQ ICT & Hosting gebezigde beleid zoals verwoord in deze algemene voorwaarden en/of haar privacybeleid, dan staat het QplusQ ICT & Hosting vrij – indien zij daartoe aanleiding ziet – die maatregelen te treffen, dewelke haar als noodzakelijk voorkomen. Dit kan ondermeer de hieronder genoemde maatregelen betreffen:

• QplusQ ICT & Hosting kan en mag haar dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;

• QplusQ ICT & Hosting kan en mag technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruiker/koper/opdrachtgever van haar website(s) te weren;

• Om QplusQ ICT & Hosting, de gebruiker/koper/opdrachtgever en bezoekers van haar website(s) te beschermen en fraude te voorkomen, kan en mag QplusQ ICT & Hosting de persoonsgegevens van gebruiker/koper/opdrachtgever verwerken, zoals uitgelegd in haar Privacybeleid;

• QplusQ ICT & Hosting kan persoonsgegevens van gebruiker/koper/opdrachtgever aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet haar toestaat, dan wel haar toe verplicht en zoals uitgelegd in haar Privacybeleid.

Deze lijst is geen begrensde opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet QplusQ ICT & Hosting toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of zij al dan niet besluit om de door gebruiker/koper/opdrachtgever van de door hem gehoste server-ruimte geheel of gedeeltelijk te weren, accepteert zij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van haar server-ruimte door gebruiker/koper/ opdrachtgever.

c. Fair use policy: De door gebruiker/koper/opdrachtgever afgenomen diensten vallen onder het regime van een door QplusQ ICT & Hosting gehanteerde “Fair Use Policy” (FUP). Dit betekent, dat QplusQ ICT & Hosting bij misbruik van haar diensten, zoals bijvoorbeeld bij substantiële overschrijding van het gemiddeld dataverkeer (monthly band width transfer), gerechtigd is de gebruiker/koper/opdrachtgever daarvoor financieel te belasten door middel van het extra factureren. De toepassing van de FUP door QplusQ ICT & Hosting doet geen afbreuk aan de overige rechten en actiën van QplusQ ICT & Hosting.

 

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

a. QplusQ ICT & Hosting aanvaardt voor eventuele onjuistheden in en van door gebruikers verstrekte gegevens in de ruimste zin des woords, geen enkele aansprakelijkheid; niet in directe- noch indirecte zin.

b. QplusQ ICT & Hosting kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden door gebruiker/koper/opdrachtgever en of door derden via gebruiker/koper/opdrachtgever voor geleden, te lijden schade en of verlies van digitale informatie op informatie dragende onderdelen en/of apparatuur van de door gebruiker/koper/opdrachtgever gebruikte/gehuurde/gekochte hardware,

QplusQ ICT & Hosting streeft naar een zo groot mogelijke zorgvuldigheid in het beheren van de door gebruiker/koper/opdrachtgever aan QplusQ ICT & Hosting overgedragen back-up service. Dit om de kans op schade en of verlies van digitale informatie op informatiedragende onderdelen en/of apparatuur bij calamiteiten te minimaliseren

c. QplusQ ICT & Hosting is, behoudens het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt QplusQ ICT & Hosting dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld aanslagen, oorlogen en aardbevingen.

d. QplusQ ICT & Hosting kan geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Daarom sluit zij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden van gebruiker/koper/opdrachtgever uit. QplusQ ICT & Hosting kan door gebruiker/koper/opdrachtgever daarvoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden niet in directe- noch indirecte zin. Dit geldt evenzo ten aanzien van de in door gebruiker/koper/opdrachtgever gebruikte disclaimers en andere documenten.

e. Indien QplusQ ICT & Hosting wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schade- plichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van Euro 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro).

f. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de gebruiker/koper/- opdrachtgever jegens QplusQ ICT & Hosting niet op.

 

ARTIKEL 6: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor QplusQ ICT & Hosting niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft gebruiker/koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende over- eenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van QplusQ ICT & Hosting, zal QplusQ ICT & Hosting in nader overleg treden met gebruiker/koper/opdrachtgever.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van QplusQ ICT & Hosting of een andere door QplusQ ICT & Hosting te bepalen plaats.

e. Wanneer door QplusQ ICT & Hosting, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de gebruiker/koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van gebruiker/koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van gebruiker/koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, ver- meerderd met de kosten en rente, van gebruiker/koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan QplusQ ICT & Hosting.

f. Indien de gebruiker/koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is QplusQ ICT & Hosting gerechtigd, na de gebruiker/koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat QplusQ ICT & Hosting tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

ARTIKEL 7: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO VAN GOEDEREN a. De keuze van het transportmiddel is aan QplusQ ICT & Hosting.

b. Het transport van de bij QplusQ ICT & Hosting bestelde goederen geschiedt voor rekening van de gebruiker/koper/opdrachtgever.

c. Alle bij QplusQ ICT & Hosting bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de gebruiker/koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van gebruiker/koper/opdrachtgever.

e. Bij aankomst der goederen dient de gebruiker/koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens QplusQ ICT & Hosting, verklaart gebruiker/koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

 

ARTIKEL 8: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt QplusQ ICT & Hosting afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door QplusQ ICT & Hosting te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is QplusQ ICT & Hosting gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheid- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. QplusQ ICT & Hosting is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. QplusQ ICT & Hosting behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 9: BETALINGSCONDITIES

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door QplusQ ICT & Hosting toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

b. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van QplusQ ICT & Hosting of op een door QplusQ ICT & Hosting aan te wijzen bank- of girorekening.

c. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen QplusQ ICT & Hosting en gebruiker/koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

 

ARTIKEL 10: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij QplusQ ICT & Hosting te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de gebruiker/koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen, alsmede voor de door gebruiker/koper/opdrachtgever bij QplusQ ICT & Hosting betrokken domeinnaamregistratie.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij QplusQ ICT & Hosting te zijn ingediend onder nauwkeu- rige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Gebruiker/koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt gebruiker/koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer QplusQ ICT & Hosting van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan gebruiker/koper/–opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de gebruiker/koper/–opdrachtgever om aan QplusQ ICT & Hosting het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van QplusQ ICT & Hosting.

d. QplusQ ICT & Hosting is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken gebruiker/koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens QplusQ ICT & Hosting, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door QplusQ ICT & Hosting worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

 

ARTIKEL 11: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. QplusQ ICT & Hosting heeft het recht, indien de gebruiker/koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door QplusQ ICT & Hosting uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens gebruiker/koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door gebruiker/koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de QplusQ ICT & Hosting toekomende rechten.

QplusQ ICT & Hosting heeft dit recht ook, indien er bij gebruiker/koper/opdrachtgever sprake is van een faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van QplusQ ICT & Hosting, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van QplusQ ICT & Hosting op gebruiker/koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien gebruiker/koper/opdrachtgever de door hem met QplusQ ICT & Hosting gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is QplusQ ICT & Hosting eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is gebruiker/koper/– opdrachtgever, zulks naar keuze van QplusQ ICT & Hosting, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

c. QplusQ ICT & Hosting heeft het recht de tussen haar en de gebruiker/koper/opdrachtgever gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk en al dan niet ter meerdere zekerheid in eigendom over te dragen aan derden. Voorwaarde is wel dat de verkrijger van de door QplusQ ICT & Hosting met gebruiker/koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst de daaruit voortvloeiende rechten en plichten jegens gebruiker/koper/opdrachtgever accepteert en respecteert.

d. In de hiervoor bij a t/m c genoemde omstandigheden van gebruiker/koper/opdrachtgever, waarbij het tot beëindiging van de met QplusQ ICT & Hosting gesloten overeenkomst(en) is gekomen en deze na goedkeuring van QplusQ ICT & Hosting weer door haar gereactiveerd wordt heeft QplusQ ICT & Hosting het recht om daarvoor kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 12: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door QplusQ ICT & Hosting toegezonden facturen niet heeft plaatsge- vonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de gebruiker/koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft QplusQ ICT & Hosting, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de gebruiker/koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan QplusQ ICT & Hosting verder toekomende rechten. Onder deze rechten worden geacht te zijn begrepen het recht om op gebruiker/koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van Euro 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro) te mogen verhalen.

 

ARTIKEL 13: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een gebruiker/koper/opdrachtgever aan QplusQ ICT & Hosting geen volledige betaling van de door QplusQ ICT & Hosting aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de gebruiker/koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van QplusQ ICT & Hosting.

b. Indien een gebruiker/koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is QplusQ ICT & Hosting zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van QplusQ ICT & Hosting zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door QplusQ ICT & Hosting geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. QplusQ ICT & Hosting behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van gebruiker/koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat gebruiker/koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens QplusQ ICT & Hosting heeft voldaan.

d. Voor transacties met een gebruiker/koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft QplusQ ICT & Hosting het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

 

ARTIKEL 14: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat QplusQ ICT & Hosting van haar verplichtingen jegens de gebruiker/koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf QplusQ ICT & Hosting, zoals: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog, (ook buiten Nederland) oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, stroom en netwerkstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. QplusQ ICT & Hosting is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is QplusQ ICT & Hosting gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van QplusQ ICT & Hosting. Gebruiker/koper/ opdrachtgever zal van de ten deze door QplusQ ICT & Hosting genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

 

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

a. De Intellectuele eigendomsrechten van alle door QplusQ ICT & Hosting (ten behoeve van gebruiker/koper/opdrachtgever) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren QplusQ ICT & Hosting toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën van QplusQ ICT & Hosting is ten strengste verboden, tenzij QplusQ ICT & Hosting hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door QplusQ ICT & Hosting, ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien gebruiker/koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 15a gestelde houdt maakt QplusQ ICT & Hosting, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 25.000,00 (zegge; vijfentwintig duizend euro) per dag, of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

 

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien QplusQ ICT & Hosting dit tevoren schriftelijk aan gebruiker/koper/ opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens QplusQ ICT & Hosting afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door QplusQ ICT & Hosting aan te geven doeleinden.

Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle overeenkomsten gesloten onder het regime van deze voorwaarden en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien, is het Nederlands recht van toepassing, dan wel het nationaal recht van de gebruiker/koper/opdrachtgever zulks naar keuze van QplusQ ICT & Hosting. Zij heeft eveneens het recht het Weens Koopverdrag 1980 (CISC) al dan niet toepasselijk te verklaren. Alle geschillen ter zake overeenkomsten gesloten onder het regime van deze voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank te Utrecht, dan wel een andere bevoegde rechter, zulks naar keuze van QplusQ ICT & Hosting. Dit alles met uitzondering van, wanneer op enig moment nationale of internationale regarderende rechtsregels dit dwingend anders voorschrijven.

b. Indien enig artikel of subartikel van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

 

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van QplusQ ICT & Hosting samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3. Het gebruiksrecht van deze voorwaarden is toegekend aan de eigenaar van www.qplusq.nl dan wel aan diegene waaraan dit domein in gebruiksrecht is overgedragen.

© copyright, De Incassokamer B.V. 06-05-2011QplusQ - ICT Hosting | Johan Wagenaarkade 36 | 3533 TE Utrecht | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy statement | Notice take-down | KvK 51568179