Wanneer QplusQ ICT & Hosting een door haar als serieus te kenmerken klacht ontvangt via het daartoe strekkende klachtenformulier, zal zij zich inspannen dit zo snel mogelijk te bevestigen aan de melder. Voor zover mogelijk controleert QplusQ ICT & Hosting de gegevens die door de melder zijn verstrekt, bij ontbrekende of onjuiste gegevens wordt de melder om aanvullende gegevens verzocht.

In het geval dat de klacht zich richt op informatie die niet of niet meer online blijkt te staan, dan wel dat de betreffende informatie bij een ander bedrijf wordt gehost, dan zal QplusQ ICT & Hosting de melder daarvan in kennis stellen. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.

Indien de klacht zich richt tegen een klant van QplusQ ICT & Hosting en deze is nog niet op een voor QplusQ ICT & Hosting bekend zijnde wijze door de melder op een andere rechtstreekse of onrechtstreekse wijze benaderd, dan zal QplusQ ICT & Hosting de klacht aan de betreffende klant doorgeven. QplusQ ICT & Hosting verzoekt de klant dan om zo snel mogelijk te reageren doch in ieder geval binnen twee werkdagen. QplusQ ICT & Hosting geeft vervolgens het antwoord van de klant weer door aan de melder. De melder kan op zijn beurt naar QplusQ ICT & Hosting reageren of hij het met het gegeven antwoord eens is. De klacht wordt door QplusQ ICT & Hosting verondersteld te zijn afgewikkeld in het geval de melder positief reageert op het gegeven antwoord door de klant, dan wel wanneer zijn reactie daarop uitblijft.
Indien de klant niet binnen de gestelde periode van twee werkdagen inhoudelijk op de klacht reageert dan kan QplusQ ICT & Hosting de volgende procedure in werking laten treden:

 • In het geval dat de melder verzocht heeft om verwijdering van het materiaal/uiting/informatie en de klant niet bereid is gehoor te geven aan dit verzoek, dan staat het QplusQ ICT & Hosting vrij om haar eigen inschatting te maken:
  • Wanneer QplusQ ICT & Hosting de klacht geheel of ten dele gegrond acht en tot enige vorm van verwijdering, als in de klacht bedoeld, overgaat, maakt zij daarvan melding bij de melder en de klant. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
  • Wanneer QplusQ ICT & Hosting zich niet zelf over de klacht wenst of kan uitlaten, zal zij deze klacht verder leiden naar haar juridisch adviseur. De adviseur zal zijn advies aan QplusQ ICT & Hosting kenbaar maken, waarna QplusQ ICT & Hosting een beslissing neemt. QplusQ ICT & Hosting is verantwoordelijk voor de beslissing en zal daar uitvoering aan geven. QplusQ ICT & Hosting informeert zowel de klant als de melder hierover. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
  • Wanneer QplusQ ICT & Hosting van mening is, dat de door de melder ingebrachte klacht niet terecht is, dan zal zij dit op een inhoudelijke wijze kenbaar maken. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
 • In het geval dat de melder vraagt om identificatie van de klant die zich niet aan de melder kenbaar wenst te maken, dan staat het QplusQ ICT & Hosting vrij haar afwegingen te maken.
  • Wanneer QplusQ ICT & Hosting de klacht van de melder gegrond acht en van mening is dat de melder een reëel belang bij identificatie van de klant heeft, dan kan QplusQ ICT & Hosting de gevraagde gegevens geheel of ten dele aan de melder vrijgeven. QplusQ ICT & Hosting meldt hierover aan de klant. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
  • Wanneer QplusQ ICT & Hosting zich niet zelf over de klacht wenst of kan uitlaten, zal zij deze klacht verder leiden naar haar juridisch adviseur. De adviseur zal zijn advies aan QplusQ ICT & Hosting kenbaar maken, waarna QplusQ ICT & Hosting een beslissing neemt. QplusQ ICT & Hosting is verantwoordelijk voor de beslissing en zal daar uitvoering aan geven. QplusQ ICT & Hosting informeert zowel de klant als de melder hierover. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.
  • Wanneer QplusQ ICT & Hosting van mening is, dat de door de melder ingebrachte klacht niet terecht is en deze geen reëel belang dient, dan zal zij dit op een inhoudelijke wijze kenbaar maken. De klacht wordt dan verondersteld te zijn afgehandeld.

In het geval dat er sprake is van spoedeisende klachten streeft QplusQ ICT & Hosting ernaar om binnen één werkdag de hiervoor genoemde procedure in werking te laten treden en waar mogelijk deze (op onderdelen) te doen versnellen. De melder dient de spoedeisendheid duidelijk gemotiveerd aan QplusQ ICT & Hosting kenbaar te maken binnen het bereik van de door QplusQ ICT & Hosting gehanteerde “klachten aanmeld procedure”. QplusQ ICT & Hosting zal, de klacht wegende, bepalen of deze door haar als dusdanig spoedeisend beschouwd wordt. QplusQ - ICT Hosting | Johan Wagenaarkade 36 | 3533 TE Utrecht | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy statement | Notice take-down | KvK 51568179